Voor alle duidelijkheid wijst bopol design je in deze disclaimer ten aanzien van deze website (‘de website’) op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van bopol design. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van bopol design. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Informatie op de website

Ondanks de constante zorg en aandacht die bopol design aan de samenstelling van de site besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. bopol design behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

bopol design sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, of informatie in andere vorm, komen toe aan bopol webdesign of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten en afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van bopol design.

Afbeeldingen

De getoonde afbeeldingen op de website van bopol design dienen ter illustratie om een indruk te geven. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.

E-mail

De informatie die bopol design per e-mail verstuurt is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. bopol design staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de informatie die je wordt toegezonden kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Prijzen

De op de website genoemde prijzen zijn netto, exclusief btw en in euro’s.

Externe links

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van bopol.nl, welke geen eigendom zijn van bopol design. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. bopol webdesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten het domein van bopol.nl.

Virussen en veiligheid

De website van bopol design wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van jouw computer en/of apparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Verbeteringen en suggesties

bopol webdesign stelt het zeer op prijs indien taalfouten of onjuistheden worden gemeld. Informatie, suggesties voor verbetering en ander materiaal en berichten die bopol webdesign naar aanleiding van haar website ontvangt, worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en als bedoeld om door bopol webdesign vrij gebruikt te worden zonder dat daar verder nog enige nadere toestemming voor nodig is.
Sluit Menu